22 juli 2012

STAKET PRAXIS


Idag ska jag och bror kolla på ett hus. Det är visning och vi hoppas på att det inte är så många som kommer så vi får gå runt i lugn och ro.

Mina plankdrömmar går inte att få till för jag har läst byggnadsnämndens regler och policy. Det var så mycket att tänka på så jag skippar detta med inhägnad trädgård. Det stod allt från höjdregler till stadsplaneringens regler. Eftersom det är framsidan jag vill bygga plank så är det extra känsligt då alla hus går i jäms med varandra och bygger jag ett stort plank så blir det väl säkert att någon klagar och jag får riva allt. Jag kan få till det om jag söker någon slags tillstånd men den processen är jag inte så sugen på att gå in i. Men det konstiga är att jag kan plantera vad som helst och hur högt som helt i trädgården (bara inte gränsar till granne) så jag får väl plantera en syrenhäck runt där jag hade tänkt att ha plank.


Praxis
Murar och plank är enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bygglovpliktiga.” Rättspraxis visar att en konstruktion på 1,0-1,1 meters höjd har godtagits som staket. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. En mur är bygglovpliktig, oavsett höjd och om den är fristående eller utgör stödmur mot
jordfylld utsida.

Generella undantag från bygglovplikt
Vid en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående komplementbyggnader, behövs det inte bygglov
för plank eller mur kring en uteplats om avståndet till fastighetsgränsen är minst 4,5 m och höjden inte
överstiger höjden 1,8 m från omgivande mark, samt att planket eller muren inte sträcker sig mer än 3,6 m från huset. I områden utanför detaljplan, som inte utgör så kallad samlad bebyggelse, är murar och plank
i omedelbar närhet till bostadshuset bygglovbefriade. Plank eller mur placerad närmre gräns än 4,5 m, får
uppföras om berörda grannarna så medger.

Grannar
Ett plank, staket eller mur i tomtgräns skall godkännas av berörd granne avseende både utformning och
placering. Lämpligtvis överenskoms samtidigt frågor om underhåll och skötsel. Alternativt medger placering
den egna tomten, att underhållet kan ske utan intrång på grannfastigheten.


0 Söta Kvitter ☺: